Tags

ธุรกิจที่เป็นการระดมทุนและมันนี่เกมส์
สิ่งที่จะให้ดูเป็นข้อสังเกตก็คือ 1 การระดมทุน นั้น ก็คือธุรกิจที่เก็บเงินค่าสมัครหรือค่าลงทุนในรูปแบบหุ้น แต่ไม่มีสินค้าที่เป็นรูปธรรม อาจกล่าวอ้างถึง กองทุนน้ำมัน กองทุนทองคำ ซื้อขายเงิน กองทุนพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น จากนั้นก็จะสัญญาว่าจะได้รับเงินปันผลจากผลกำไรของกองทุนเหล่านั้นตามเวลาที่กำหนด เช่น 1 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร โดยไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้มีการนำเงินที่ระดมทุนปลงทุนจริงหรือไม่ และที่สำคัญการประกาศขายหุ้นทางสาธารณะนั้นต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ครับ ไม่ใช่มาประกาศขายกันบนเว็บไซด์ อันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายระดมทุนและผิดกฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ 2 แชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมส์ รูปแบบก็คือบริษัทเอาสินค้าบางอย่างมาเพื่อบังหน้า ซึ่งสินค้านั้นเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้ใช้งานจริง หรือสินค้าที่ต้นทุนถูกแล้วมาบวกราคาเพิ่มหลายสิบเท่า จากนั้นก็เอาแผนการตลาดแบบเครือข่ายเข้ามาใช้ ในการจ่ายผลประโยชน์ ซึ่งการทำธุรกิจจะมุ่งเน้นให้สมาชิกเก่าไปหาสมาชิกใหม่และจะได้ผลประโยชน์สูงๆ โดยการเอาเงินจากคนใหม่มาจ่ายให้คนเก่า โดยธุรกิจแบบนี้จะไม่มีมุ่งเน้นให้สมาชิกมีการซื้อซ้ำ ดังนั้นเงินที่ได้จึงมาจากการชวนคนใหม่เป็นหลัก และเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่ออัตราการเพิ่มสมาชิกใหม่เริ่มลดน้อยลง บริษัทเหล่านี้ก็จะปิดตัวลง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับคนจำนวนมากที่เป็นฐานของปิรามิดที่เพิ่งลงเงินไป ยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งที่ถูกศาลตัดสินจำคุกไป 5 ปี เอาพื้นที่เว็บไซด์ มาเป็นสินค้า จากนั้นจัดประชุมทั่วทุกจังหวัดและให้สมาชิกมาสมัครลงทุนเช่าพื้นที่เว็บ แรกๆก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้เว็บจริงครับ มีการอบรมการใช้เว็บที่บริษัทแต่พอธุรกิจเติบโตขึ้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่มีต้นทุนเพียงแค่ไปเช่าโฮสแล้วเอามาแบ่งให้เช่าต่อ เงินที่ได้ก็เอามาจ่ายในแผนได้มาก ดึงดูดผู้คนได้มากจนมันเริ่มบานปลายจนควบคุมไม่อยู่ สิ่งที่เกิดก็คือชาวนนาชาวไร่ ตาสีตาสา เอาบ้าน เอาที่ไปจำนอง เพื่อเอาเงินมาลงทุนเช่าพื้นที่เว็บไซด์ทั้งๆที่คนเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นต้องมาปลูกข้าวบนพื้นที่เว็บไซด์เลย แต่ที่เอาเงินมาลงเพราะถูกพวกแม่ทีมหรือพวกผู้นำชุมชนไปชักชวนให้เอาเงินมาลงเพื่อจะได้ผลประโยชน์ คนเหล่านั้นก็หลงเชื่อ สุดท้ายต้องหมดเนื้อหมดตัวครับ

พรก.แชร์ลูกโซ่หรือชื่อเต็มว่า พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนสาระสำคัญอยู่ที่มาตรา 4 และ มาตรา 5
โดยมีประเด็นว่า การรับเข้าเป็นสมาชิกหรือการรับเข้าร่วมลงทุน โดยผู้กู้ยืมเงิน(ในที่นี้คือtopup2rich)สัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ให้แก่สมาชิก(ที่จ่ายเงินค่าสมาชิก1000บาท) นั้นขัดกับกฎหมายตามมาตรา 4

มาตรา 4 ผู้ใด โฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่ บุคคล ตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้โดย ที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุน เวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือ โดยที่ตนรู้หรือ ควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้น ได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตน หรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ตอบ T2R ทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง มีที่ตั้งสำนักงานอย่างถูกต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถุกต้อง มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานอย่างถูกต้อง ทำประกันสังคมอย่างถูกต้อง เสียภาษีอย่างถูกต้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างถุกต้อง
และธุรกิจเป็นการขายสินค้าหรือบริการที่สมาชิกสามารถใช้งานได้จริง โดยผลประโยชน์ที่นำมาจ่ายก็อยู่ในกรอบที่สามารถจ่ายได้โดยไม่ Overpay และจ่ายผลประโยชน์อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่เป็นเหตุให้สมาชิกเกิดความเสียหายอันเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องแต่อย่างใด

แยกมาตรา4จะได้ประเด็นดังนี้
1.topup2rich โฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่ บุคคล ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

ตอบ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ของการทำการตลาดที่ต้องให้ผู้คนรับรู้ถึงสินค้าที่จะขาย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่โฆษณาว่าเกินจริงหรือไม่

2.topup2richสัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 3% แต่topup2rich จะจ่ายให้สมาชิกหากสมาชิกหาดาวน์ไลน์เพิ่มได้ โดยจ่ายหัวละ 200บาท

ตอบ T2R ไม่ได้สัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์แต่อย่างใด การจ่ายผลประโยชน์นั้นมีเงื่อนไขว่า สมาชิกเป็นผู้ร่วมทำการตลาดให้กับบริษัท โดยช่วยขายระบบ ITS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเติมเงินผ่านมือถือ ที่เป็นระบบที่บริษัทได้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ช่วยในการเติมเงินโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังจุดรับเติมเงินต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทได้ประดิษฐ์ขึ้นมา โดยบริษัทกำหนดราคาขายอยู่ที่ 1000 บาทและ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับการช่วยทำการตลาดให้ 200 บาท ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆทั่วไป และแตกต่างจากธุรกิจที่ทำผิดกฎหมายระดมทุน ตรงที่ ระบบที่ทุกคนซื้อไปนั้น สามารถใช้งานได้จริง มิใช่เป็นการเชิญชวนเอาเงินมาลงทุนและสัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์เท่านั้นเท่านี้โดยไม่มีที่ไปที่มาของผลประโยชน์จึงอนุมานได้ว่าเป็นการนำเงินจากคนใหม่ไปจ่ายให้คนเก่า

3.topup2rich รู้อยู่แล้วว่าเงินที่บริษัทtopup2richนำมาจ่ายให้สมาชิกของบริษัท 200บาท มาจากเงินของสมาชิกรายใหม่(ค่าแรกเข้า1000บาท)นำมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่สมาชิกรายเก่า

ตอบ คำตอบเดียวกับข้อ 2

4.topup2rich โดยสภาพของกิจการไม่สามารถทำธุรกิจที่จะมีรายได้เพียงพอที่จะนำมาจ่ายให้สมาชิกได้ เพราะรายได้หลักมาจากการหาสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกรายเดิมที่จ่าย 1000 บาทแล้วจะไม่เสียค่ารายเดือนทำให้บริษัท topup2rich ไม่มีรายรับเพิ่มขึ้น

ตอบ ด้วยธุรกิจของ T2R นั้นผลประโยชน์ที่จะนำมาจ่าย ก็จ่ายตามเงื่อนไขของแผนการจ่ายผลตอบแทน และการจ่ายนั้นก็ไม่เกิดการ overpay เมื่อสมาชิกได้ช่วยขายระบบ ITS ให้กับบริษัท บริษัทมีรายรับ 1000 บาท จากนั้นบริษัทได้จัดสรร เงินเพื่อที่จะจ่ายให้กับสมาชิกในฐานะเป็นผู้ช่วยบริษัทขายสินค้า โดยแบ่งจ่ายเป็นดังนี้
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 65 บาท
– ค่าแนะนำแฟรนไชน์ 200 บาท
– ค่าโบนัสลิขสิทธิ์ 350 บาท
– กองทุนเพื่อครอบครัว 2 บาท
– Bonus Poll 15 บาท
– กองทุนท่องเที่ยว 150 บาท
รวมแล้วบริษัทจ่ายคืนให้สมาชิกทั้งสิ้น 782 บาท บริษัทยังคงเหลือกำไร 218 บาทที่ใช้สำหรับค่าบริหารจัดการต่างๆของบริษัท จะเห็นได้ว่าสภาพของบริษัทสามารถที่จะทำธุรกิจได้และมีรายได้เพียงพอที่จะนำมาจ่ายให้สมาชิก รวมทั้งการที่ T2R ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ เพราะ สมาชิกทุกคนที่สมัครจะต้องนะโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่มาลงทะเบียน จากนั้นสมาชิกก็เปลี่ยนจากการเติมเงินแบบเดิมๆ มาเติมเงินผ่านมือถือตัวเอง โดยกำหนดว่าหากสมาชิกต้องการรับผลประโยชน์จากการเติมเงินมือถือของสมาชิกภายใต้องค์กรลึก 7 ชั้นนั้น สมาชิกต้องทำคุณสมบัติด้วยการเติมเงินมือถือขั้นต่ำเพียง 100 บาทโดยที่สมาชิกจะได้ค่าโทรตามปกติเช่นเดียวกับการไปเติมเงินที่ 7-11 หรือจุดเติมเงินทั่วไป ซึ่งรายได้ข้อนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากการบริโภคซ้ำ มิใช่รายได้ที่เกิดจากการชวนคน

จากการกล่าวมาจึงสรุปได้ว่าบริษัท.topup2rich ประกอบกิจการแชร์ลูกโซ่ตาม พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

สรุป ได้ว่า T2R ไม่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอน
ซึ่งก่อนที่จะเปิดดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทได้นำแผนธุรกิจเข้าหารือกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเหล่านี้เรียบร้อย คือ กองป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง และได้เข้าพบ ท่าน พ.ต.ท. ดร. นิติพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายสอบสวน กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำแผนธุรกิจเข้าไปชี้แจงอเป็นที่เรียบร้อย
จึงถือได้ว่า T2R มีเจตนารมณ์ที่จะทำธุรกิจอย่างเปิดเผย และถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสถานที่ตั้งของบริษัทก็คือบ้านของผมเอง ที่อยู่มา 45 ปีรวมทั้งครอบครัว พ่อแม่ ก้อยู่ที่นี่มาไม่ต่ำกว่า 60 ปี จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าบริษัทไม่มีจุดประสงค์จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกงประชาชนแต่อย่างใดหากธุรกิจใดที่เชิญชวนคนมาลงทุนแล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไร บริษัทสัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์ให้ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร นั่นแหละครับ ผิดกฎหมายแน่นอน เหมือนกับที่หลายๆบริษัทเขียนแผนว่าสมัครเข้ามาแล้ว ไม่ต้องชวนใครก็ได้เงิน เดี๋ยวอัพไลน์จะโยนคนลงมาให้ก็ได้เงิน นั่นแหละครับ เข้าข่ายแน่นอน หรือแผนที่เป็นแบบ ออโต้รัน ที่ชอบโฆษณาว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวระบบก็ล้นลงมา ก็จะได้เงิน เพื่อจูงใจให้คนสมัครลงทุน อันนี้ก้เข้าข่ายผิดครับ

หมวด 4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
มาตรา 39 คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรม การประกาศกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(2) ภูมิลำเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(3) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ
(4) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ
นี่คือสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่าทำไม Topup2Rich จึงไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจขายตรง มาตรา 39 ของ พ.ร.บ. ขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ได้ระบุไว้ว่า ธุรกิจที่จะเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาตขายตรงนั้นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ

4 ข้อ ตามที่ได้แสดงให้เห็นด้านบน
ข้อ1 ธุรกิจนั้นจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธุรกิจใดไม่จดทะเบียนการค้า ไม่มีคุณสมบัติในการขอใบอนุญาต
ข้อ2 ต้องมีสถานที่ตั้งของบริษัท ที่แน่นอน ไม่ใช่อยู่แค่บนอินเตอร์เน็ต
ข้อ3 สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้องมี อ.ย. หรือ มอก. เพื่อแสดงมาตรฐานสินค้าและต้องได้รับการคุ้มครองจาก สคบ.
ข้อ4 วิธีการขายหรือบริการ ธุรกิจที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตนั้นต้องมีตัวแทนจำหน่ายอิสระมาซื้อสินค้าราคาสมาชิกจากบริษัทแล้วนำไปขายต่อในราคาขายปลีกให้กับผู้บริโภค ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เอวอน และมิสทีน ที่ต้องขออนุญาตขายตรงเพราะครบทุกองค์ประกอบ แต่หาก เอวอนและมิสทีน ไม่มีสาวเอวอน หรือสาวมิสทีน แต่ไปตั้งขายในเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า ก็ไม่ต้องขออนุญาต
เมื่อพิจารณา องค์ประกอบต่างๆแล้วพบว่า Topup2Rich ไม่เข้าข่ายในข้อ 3 และข้อ 4 เพราะเราไม่ใช่สินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ ของเราคือการเติมเงินมือถือ จึงไม่เข้าข่าย และในข้อ 4 ของเราไม่มีสินค้าที่จะให้ตัวแทนจำหน่ายมารับไปขาย
สคบ ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณา เรียบร้อยโดยคณะกรรมการ ส.ค.บ. และได้ลงความเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้ไม่ต้องขออนุญาตเป็นธุรกิจขายตรงครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำได้ ต้องไปดูที่กฎหมายอื่นว่าผิดหรือไม่ นั่นคือ

กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายระดมทุน กฎหมายแชร์ลูกโซ่ โดยไปติดต่อที่ กองป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง และได้ข้อสรุปเรียบร้อยว่าเราไม่เข้าข่ายธุรกิจผิดกฎหมายดังกล่าว เพราะเรามิได้สัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน และรายได้ที่สำคัญของเราเกิดจากการที่ทุกคนเติมเงินตนเองแค่เดือนละ 100 บาทซึ่งมีที่มาที่ไปของรายได้ที่จะนำมาจ่ายให้กับสมาชิก
ถึงตรงนี้หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและมุ่งมันที่จะไปสู้ความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป

ระบบการทำธุรกิจเครือข่าย กับ Pyramid

ระบบธุรกิจเครือข่าย MLM (ถูกกฏหมาย)
1. รายได้มาจากการขายสินค้า ไม่ได้มาจากการแนะนำสมาชิกใหม่เพียงอย่างเดียว
ตอบ สินค้าของ Topup2Rich คือระบบ ITS เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของระบบการเติมเงินที่เชื่อมต่อมือถือทุกเครื่องให้สามารถส่งคำสั่งมาเติมเงินอัตโนมัติทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินไปเติมเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือตู้หยอดเหรียญอีกต่อไป

2. รายได้ไม่ตายตัว ไม่ได้ขึ้นอยู่ตามตำแหน่งอาจสูงกว่าผู้แนะนำขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคน
ตอบ แผนการตลาดของ Topup2Rich เป็นแผนที่ออกแบบมาอย่างยุติธรรม คนมาหลังสามารถมีรายได้มากกว่า และสามารถแซงกันได้ขึ้นอยู่กับความพยายาม ทุ่มเท และพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริง ยกตัวอย่างคุณธนาเดช ไม่ได้เป้นคนที่สมัครคนแรก หรือติดบริษัท แต่ตอนนี้คุณธนาเดชมีรายได้สูงสุด หรือคุณอดุลย์ ก้เป็นอีกตัวอย่างวึ่งเป็นนักศึกษา อายุ 21 ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรในธุรกิจเครือข่ายเหมือนพวกแมทีมทั้งหลายที่มากประสบการณ์ แต่ตอนนี้ คุณอดุลย์มีรายได้จากธุรกิจนี้เกินล้านบาทแล้ว ในเวลาแค่ 2 เดือนเศษ และไม่ใช่เป็นผู้ที่สมัครคนแรก หรือติดบริษัทเช่นกัน ส่วนคนที่สมัครติดบริษัท ตอนนี้บางคนไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ เพราะแค่สมัครทิ้งไว้ เหมือนพวกชอบเป็นต้นสาย แล้วก้ไปสมัครเป็นต้นสายของทุกบริษัท แต่ไม่เคยศึกษาทำความเข้าใจธุรกิจเลย ก็ไม่มีรายได้ครับ

3. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรับผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และการแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ตอบ ยกตัวอย่างไปแล้วในข้อ 2

4.รายได้มาจาก การแนะนำสินค้า การสร้างเครืิิอข่ายทีมงาน และ ค่า commission ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ ทุกคนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกัน
ตอบ Topup2Rich เป็นเช่นนี้เลยครับ สินค่าคือ ระบบการเติมเงิน อัจฉริยะ ITS มันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถุกสร้างขึ้นมา มันเกิดเองไม่ได้ครับ ต้องลงทุน ทุกคนซื้อได้ในราคาเดียวกัน และมีการใช้งานจริง ดูได้จากยอดการใช้บริการเติมเงิน มากกว่า 10 ล้านบาทไปแล้ว และส่วนลดที่ได้จาก AIS Dtac True คือรายได้ที่นำมาจ่ายในแผนการซื้อซ้ำ ที่คนใช้มือถือทุกคนต้องเติมเงินเป็นรายได้ Passive Income ที่คนทำธุรกิจเครือข่ายทุกคนปรารถนา แต่ไม่ไม่เคยได้รับในธุรกิจอื่น

5. สินค้ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในระบบ สินค้ามีการรับประกันทั้งด้านความพึงพอใจและคุณภาพ
ตอบ และนั่นคือหัวใจที่สำคัญของ Topup2Rich เพราะระบบ ITS จะสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ให้กับคนทุกคนในสังคมนี้ และมั่นใจว่าทุกคนต้องพึงพอใจ พิสูจน์ได้จากการเติบโตของธุรกิจ และได้รับการยอมรับของคนทุกวงการ แม้แต่ข้าราชการ ที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองก็ยังเข้าร่วม

6. ความเสี่ยงในธุรกิจต่ำมาก
ตอบ และนี้คืออีกหัวใจที่สำคัญ เพราะ Topup2Rich ไม่เอาชีวิตและความหว้งของผู้คนไปฝากไว้กับ Supplier รายใดรายหนึ่งเหมือนพวกธุรกิจที่เอาซิมมือถือมาขาย เราคือธุรกิจที่ให้บริการเติมเงิน ไม่ว่าคุณจะใช้เครือข่ายไหน คุณก็ต้องเติมเงิน วันนี้หาก AIS เจ๊งไป คุณก็คงเปลี่ยนมาใช้ Dtac หรือถ้า Dtac เจ๊งไป คุณก็คงมาใช้ True ยังไงก็ต้องเลือกใช้สักเครือข่ายนึง และทุกคนก็ต้องเติมเงิน Topup2Rich ไม่ต้องเจ๊งตามไปด้วย ถามว่าธูรกิจนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน ก็ต้องถามกลับไปว่าคุรเติมเงินมือถือมานานกี่ปีแล้ว และคุณคิดว่าคุณต้องเติมไปอีกนานแค่ไหน นั่นแหละครับ คือความมั่นคงของธุรกิจ

7. แรงจูงใจมีรากฐานมาจากการช่วยเหลือกัน
ตอบ และผมมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีในธุรกิจเครือข่าย ผมเป็นมรกต ในแอมเวย์มาก่อน ซึ่งผมต้องขอบคุณแอมเวย์ที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ากับผม ผมจึงรู้ถึงวิธีสร้างเครือข่ายที่ถูกต้อง สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยั่งยืน และมันถุกถ่ายทอดลงในแผนการตลาดของ Topup2Rich เรียบร้อยแล้วครับ

หลายๆคนยังมีข้อสงสัยและถามว่า Topup2Rich นั้นถูกกฎหมายหรือไม่
วันนี้มีเวลาเลยขอชี้แจงผ่านเฟสนี้

ผมได้อธิบายไปแล้วครับ ว่า เงิน 1000 บาท ที่บริษัทขายไปนั้น
คือค่าลิขสิทธิ์ระบบ ITS ที่บริษัทสร้างขึ้น
ซึ่งจะไม่เหมือนกับธุรกิจที่ลอกเลียนแบบที่ไม่ได้สร้างระบบอะไรขึ้นมา
พวกนั้นไปใฃ้ระบบเติมเงินผ่านเว็บของ Mpay Truemoney Happy
เมื่อผมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบเติมเงิน
ที่จะมาทดแทนระบบเติมเงินในอดีต ที่ต้องเติมผ่านตู้หยอดเหรียญ
หรือต้องเดินไปเติมกับร้านสะดวกซื้อ และตู้เอทีเอ็ม

ผมมีทางเลือก 2 ทางในการขาย
1 ขายแบบ single โดยไปเปิดบู๊ทขาย ได้เงินมาผมเอามาจ่ายเงินเดือน
และคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย
2 ผมเชิญชวนผู้บริโภคที่ใช้มือถือ มาร่วมทำการตลาด
และจ่ายผลประโยชน์แบบค่าจ้าง โดยจ่ายในรูปแบบ MLM

ผมเลือกแบบที่ 2 เพราะเป็นวิธีที่สามารถกระจายรายได้ลงไปสู่รากหญ้า
โดยที่ไม่มีใครต้องเสียเงินซื้อในสิ่งที่ไม่ต้องการซื้อ
หรือต้องถูกบังคับให้กินในสิ่งที่ไม่ต้องการกิน

เวลาที่เราไปขอ สคบ ทาง สคบ เค้าจะพิจารณาก่อนว่า
รูปแบบธุรกิจเข้าข่ายต้องขออนุญาติขายตรงหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจาก
มาตราที่ 38 39

:: พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตราที่ 38-39

:: หมวด 4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
มาตรา 38 บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ยื่นแผนการจ่ายผลตอบแทนพร้อมกับคำขอตามวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียน ทราบก่อนจึงจะนำไปปฏิบัติได้
มาตรา 39 คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรม การประกาศกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(2) ภูมิลำเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(3) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ
(4) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ

จากมาตรา 39
สคบ พิจารณาแล้วเราไม่ต้องขออนุญาติขายตรง
จึงไม่ต้องมาพิจารณาแผนการจ่ายผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
แต่ถ้าเข้าองค์ประกอบขายตรง
สคบ จะเรียกดูแผนการจ่ายผลตอบแทนว่า overpay หรือไม่

เมื่อ สคบ ตอบมาเช่นนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้หรือถูกกฎหมาย
จะต้องไปดูกฎหมายตัวอื่นประกอบ ก็คือกฎหมายระดมทุน แชร์ลูกโซ่
ซึ่งไปที่ กองป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง
หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะประสานกับ DSI ตำรวจเศรษฐกิจ กองปราบ สคบ
เราก็ไปและพบเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เอากฎหมายมาดู
และได้ข้อสรุปว่าเราไม่เข้าข่ายเป็นระดมทุน หรือแชร์ลูกโซ่

แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือมีพวกแม่ทีม ที่ชอบเล่นมันนี่เกมส์
คนพวกนี้ที่ไหนเปิดบ่อน เสี่ยงโชค ก็จะชักชวนคนไปเล่น
ไม่สนว่าใครจะเสียหาย ขอให้ตนเองได้เงินก็โอเค

คนพวกนี้เอาแนวคิดของผม
ไปเปิดธุรกิจลอกเลียนแบบทั้งคำพูด บางแห่งก๊อปไปทั้งแผนเลย
โดยเอารูปแบบของผมไปบังหน้า
เรียกเก็บค่าสมัคร 500 699 1200 แล้วแต่จะเรียก
แล้วเอาเงินนั้นมาจ่ายกันเอง เขียนแผนให้ล่อความโลภของคน
แต่ไม่ได้มีระบบอะไรรองรับ แค่คนเติมเงินพร้อมกัน 100 คน
ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเติมครับ เพราะใช้คนนั่งเติม
สิ่งที่คุณจะช่วยได้คือ ประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้ให้คนได้รู้และระวังตัวครับ
และตรวจสอบว่าธุรกิจเหล่านั้น
มีระบบรองรับการเติมเงินของคนพร้อมๆกัน 100000 คน ได้หรือไม่

อย่าตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ
เพราะคนพวกนี้จะทำให้ภาพพจน์ธุรกิจเสียหาย

Advertisements